content top

    << Members of EVRS

BRITTA LüBKE


Email : britta.luebke@bblinz.at
Office   Surgery
 • Institution : Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
 • Address : Seierstätte 2
 • Zip Code : 4021
 • Office City : Linz
 • Country : Austria
 • Phone : +(43) 0043789721712
 
 • Institution : Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
 • Address : Seierstätte 2
 • Zip Code : 4021
 • Office City : Linz
 • Country : Austria
 • Phone : +(43) 0043789721712
 • Fax : +(43)

Click to view the map

Assistance at EVRS Congresses :

content top